Beslissen

Beslissen


Beslis of je moet melden bij Veilig Thuis en/of je zelf hulp kunt bieden of organiseren. Bij acute en structurele onveiligheid is melden de professionele norm.

Bekijk nu vraag 3 t/m 5 van het afwegingskader

Bekijk nu vraag 3 t/m 5 van het afwegingskader Image

Is melden noodzakelijk?

Is hulp bieden/organiseren (ook) mogelijk?

Afweging 3: Ben ik in staat effectieve (passende) hulp te bieden of organiseren?

Binnen de mogelijkheden van het beroep, de eigen kennis en/of deskundigheid, de organisatie waar hij of zij werkt en persoonlijke omstandigheden weegt de professional of hij zichzelf voldoende in staat acht op dat moment te handelen naar de onveilige situatie of de vermoedens daarvan. Het is belangrijk na de melding in gezamenlijk overleg met Veilig Thuis te kijken welke hulp nodig is en wie wat kan bieden.

Vragen ter afweging:

 • Heeft de professional de mogelijkheid indien nodig het slachtoffer in veiligheid te brengen?
 • Zijn er duidelijke afspraken over de veiligheid met het cliëntsysteem en de betrokken professionals te maken?
 • Is er voldoende zicht op onveilige gebeurtenissen in het verleden?
 • Voelt de professional zich voldoende deskundig en bekwaam om veiligheid te bewerkstelligen, al dan niet in samenwerking met anderen?
 • Kan de professional de eventuele spanning die bij de situatie komt kijken hanteren?

Afweging 4: Werken de betrokkenen mee aan de geboden of georganiseerde hulp?

De professional schat in en monitort of zijn of haar inzet tot beweging bij de betrokkenen leidt. En of hij of zij in afstemming met andere betrokken professionals aan de slag kan.

Vragen ter afweging:

 • Zijn de betrokkenen, alle leden van het cliëntsysteem en het bredere netwerk van (informele) steunfiguren, bereid en in staat de voorgestelde hulp direct aan te gaan?
 • Hebben alle betrokkenen en de betrokken professionals de focus op het stoppen van geweld en een (duurzaam) herstel van veiligheid?
 • Wordt er door alle betrokkenen gewerkt aan het herstel van directe veiligheid en het wegnemen van de oorzaken van geweld?
 • Is de hulp gericht op het versterken van de veerkracht en het herstel van de schade die is veroorzaakt door (de dreiging van) huiselijk geweld en of kindermishandeling bij de betrokkene(n)?
 • Is er sprake van een gezamenlijke analyse en een risicogestuurd zorg- en herstelplan met doelen en evaluatiemomenten? Is dit plan op maat gemaakt met alle betrokkenen van het gezin of huishouden, waarbij de doelen van begeleiding en/of hulpverlening helder zijn gesteld?
 • Indien meerdere professionals betrokken zijn: zijn er voor iedereen bekende afspraken over samenwerking en casusregie op de veiligheid en de (multidisciplinaire) hulpverlening?

Afweging 5: Leidt deze hulp tot duurzame veiligheid?

Wanneer een professional die hulp biedt of organiseert om betrokkenen te beschermen tegen het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling constateert dat de onveiligheid niet stopt of zich herhaalt, ondanks de aanwezigheid van een veiligheidsplan en zorg/herstelplan.

Vragen ter afweging:

 • Stopt het geweld niet binnen de verwachte termijn?
 • Is de problematiek (nog) ernstiger dan verwacht?
 • Worden de gestelde doelen niet behaald binnen de verwachte termijn?
 • Loopt de uitvoering van het veiligheids- en/of hulpverleningsplan vast?
 • Is er specifieke expertise nodig?
BEGIN OPNIEUW

Hey Professional!

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe trainingen? Schijf je dan hiernaast in voor de nieuwsbrief.

Kind Check

VRAAG 1

Zijn er signalen van ouderproblematiek zoals huiselijk geweld, middelenmisbruik, ernstige psychiatrische problematiek die bedreigend zijn voor kinderen?

VRAAG 2

Zorgt uw cliënt voor kinderen of is uw cliënte zwanger?

 

Vragen die u kunt stellen:

 • Wonen er minderjarige kinderen bij u in huis?
 • Deelt u de zorg met iemand anders?
 • Hebt u een (ex)partner wiens kinderen u geregeld ziet?
 • Bent u mogelijk zwanger?
 • Wanneer er kinderen zijn die niet in huis wonen: hoe vaak ziet u de kinderen, ziet u de kinderen alleen? Lukt het u om de kinderen voldoende zorg en veiligheid te bieden?
 • Hebt u hulp bij de verzorging van de kinderen?
 • Zou u zorg wensen bij de verzorging van uw kinderen?

Vraag 3

Hebt u vluchtig of eenmalig contact met uw cliënt?

Vertel uw cliënt dat u Veilig Thuis om advies vraagt

mits de veiligheid dit toelaat. In overleg met Veilig Thuis kunt u besluiten een melding te doen bij Veilig Thuis of zelf hulp te organiseren. AFSLUITEN

Vraag 3 heeft u met NEE beantwoord.

Volg de stappen van de meldcode.
AFSLUITEN

Vraag 2 van de kindcheck heeft u met NEE beantwoord.

Kindcheck gereed.
AFSLUITEN

ANTWOORD 1

Vraag 1 van de kindcheck heeft u met NEE beantwoord. U ziet geen signalen die bedreigend zijn voor het kind.


Kindcheck
gereed.