Voorwaarden consumenten

CONSUMENTEN VOOR PARTICULIER
ONDERWIJS EN OPLEIDINGEN

Incompany | Open inschrijvingen

Deze Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad
voor Training en Opleiding (NRTO) zijn tot stand gekomen in overleg met De Consumentenbond
in november 2020 en treden in werking uiterlijk op 1 september 2021.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
Een regeling, waarbij een eenmalige of periodieke betaling wordt gedaan, welke gedurende
een bepaalde periode recht geeft op onbeperkte gebruikmaking van een leeraanbod.
Vorm van onderwijs, waarbij docent en u niet gelijktijdig persoonlijk aanwezig zijn.
Vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent of trainer en student of cursist(-es).
Het geven van onderwijs, opleiding en/of training en/of de levering van lesmateriaal en/
of het aanbieden van (deel)examens en/of een EVC-traject en/of een andere vorm van
beoordeling.
Verworven competenties, opgedaan tijdens eerdere werkervaring of gevolgde opleidingen.
EVC’s worden via assessments bepaald en kunnen leiden tot verkorte (versnelde) opleidingstrajecten.
Onderwijs dat gereguleerd wordt door specifieke onderwijswetgeving en dat wordt afgesloten
met een formeel diploma, zijnde een wettelijk erkend diploma.
Onderwijs dat niet gereguleerd wordt door specifieke onderwijswetgeving.
Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs, contactonderwijs als
onderwijs in de vorm van een abonnement.
Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1.
Een overeenkomst die tussen de ondernemer en u wordt gesloten in het kader van een georganiseerd
systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten,
waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van
één of meer technieken voor communicatie op afstand.
De kosten die een opleider ten behoeve van de uitvoering van de studieovereenkomst
vooraf heeft gemaakt. Een opleider maakt altijd opstartkosten voor u. Deze kosten zijn:
administratiekosten, IT-kosten, marketingkosten, personeelskosten; huren trainingslocatie;
toezending van en opvolging op de door student in te sturen of aan te leveren documenten
waaronder de onderwijsovereenkomst; indien van toepassing afname van een intaketoets
en/of voeren van een intakegesprek; plannen en het samenstellen van de groepsindelingen

VOOR INDIVIDUELE PROFESSIONALS
Abonnement
Afstandsonderwijs
Contactonderwijs
Educatieve dienst
EVC
Formeel onderwijs
Niet-formeel
onderwijs
Onderwijs
Overeenkomst
Overeenkomst op
afstand
Opstartkosten lesroosters en werving en planning van de docenten; specifieke voorlichting/informatievoorziening;
het verspreiden van informatiemateriaal; administratieve verwerking van de
inschrijving; opzetten studentendossier; het opzetten en inrichten van de studentaccount
in de online leeromgeving; de voorbereidingen voor en uitvoering van de eventuele introductie;
gerelateerde uitgaven zoals porto, online licentiekosten, kosten voor intaketoetsen,
informatiemateriaal etc.) Of andere kosten voor zover een opleider deze kan aantonen.
Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een
educatieve dienst van de ondernemer afneemt.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Wilde
Kastanje en u met betrekking tot een educatieve dienst, zowel betreffende formeel onderwijs
als niet-formeel onderwijs.
2. Indien Wilde Kastanje ook andere (branche-gerelateerde) algemene voorwaarden
gebruikt en die voorwaarden zijn niet tot stand gekomen in overleg met consumenten
organisaties, dan zijn die voorwaarden niet van toepassing op de overeenkomst.
Dit geldt niet als er bepalingen in zijn opgenomen waarover niets geregeld is in deze
algemene voorwaarden. Alle documenten maken deel uit van de overeenkomst maar
er mag geen strijdigheid zijn. Te denken valt aan de bepalingen die staan in het Onderwijs-
en het examenreglement (OER), de onderwijsovereenkomst of het inschrijfformulier.
Bij strijdigheid geldt de voor u gunstigste bepaling. Wel mag Wilde Kastanje altijd ten
gunste van u afwijken ook ten opzichte van de algemene voorwaarden. Indien uitsluitend
(deel)examens, EVC-trajecten of andere vormen van beoordeling worden aangeboden,
zijn de bepalingen in de artikelen 3 lid 3 sub b, 5 lid 1, 8 lid 1, 8 lid 2 sub b en 9 lid 1 niet van
toepassing. Indien uitsluitend (deel)examens worden aangeboden, zijn de bepalingen in
artikel 5 lid 1 en de leden 3 tot en met 7 niet van toepassing.
3. Wilde Kastanje kan ook andere algemene voorwaarden gebruiken die tot stand zijn gekomen
in overleg met één of meer consumentenorganisaties. In dat geval bepaalt de in
artikel 16 genoemde geschillencommissie welke voorwaarden van toepassing zijn op de
overeenkomst aan de hand van hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen bij de
totstandkoming van de overeenkomst.

ARTIKEL 3 – AANBOD
1. Wilde Kastanje brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk dan wel elektronisch uit.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de educatieve dienst
en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de educatieve dienst. Het aanbod
geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is.
3. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor u duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod
vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens;
a. in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op een educatieve dienst:
– de wijze van uitvoering van de overeenkomst;
– wanneer de educatieve dienst start;
– de voorwaarden waaronder de educatieve dienst eventueel niet doorgaat;
– voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen
nemen;
– de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
– de wijze van betaling;
– de duur van de overeenkomst,
b. of in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op de koop van lesmateriaal:
– de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
– de wijze van betaling, van aflevering van het lesmateriaal en/of van uitvoering
van de overeenkomst;
– de levertijd van het lesmateriaal.
4. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk
bekend gemaakt aan u en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening
van Wilde Kastanje.
5. Wilde Kastanje mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een
opdracht de voorwaarde verbinden dat u persoonsgegevens verstrekt en, indien en voor
zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat toestaat, een kopie
van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.
6. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 5 omvat het aanbod bij een overeenkomst
op afstand bovendien de volgende gegevens:
a. de identiteit en het adres van Wilde Kastanje, inclusief het bezoekadres van de
vestiging van Wilde Kastanje;
b. het recht van u om de overeenkomst binnen veertien dagen te ontbinden overeenkomstig
artikel 5 lid 5 en 6;
c. indien bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met Wilde
Kastanje via telefoon of internet: de hoogte van het geldende tarief;
d. de geldigheidsduur van het aanbod.

ARTIKEL 4 – OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door u. Na de totstandkoming
van de overeenkomst ontvangt u hiervan schriftelijk of langs elektronische
weg een bevestiging.
2. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt Wilde Kastanje een elektronische
bevestiging naar u; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is
bevestigd door Wilde Kastanje kunt u de opdracht annuleren.
3. Nadat een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, worden de in artikel 3 lid 3 en
lid 6 bedoelde gegevens schriftelijk of op een andere, aan u ter beschikking staande en
voor u toegankelijke duurzame gegevensdrager, verstrekt.

ARTIKEL 5 – ANNULERING & (TUSSENTIJDSE) BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
1. U kunt een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde annuleren en opzeggen.
Wilde Kastanje doet u hiervan een bevestiging toekomen. Indien er sprake is van een
overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop
van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling en tussentijdse beëindigingsregeling.
U betaalt dan een redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden
waaronder de Opstartkosten. Voor alle duidelijkheid treft u hieronder een overzicht
van deze kosten als percentage van de overeengekomen prijs. Deze percentages betreffen
de maximaal te betalen vergoeding. Indien de te betalen redelijke vergoeding lager is dan zal u een lagere vergoeding in rekening worden gebracht. De hoogte van de vergoeding
zal op uw verzoek door Wilde Kastanje worden onderbouwd:

*NRTO-leden mogen standaard of in individuele gevallen ten gunste van u afwijken van de
percentages in bovenstaande tabel.

2. Annulering voordat het onderwijs is begonnen of bij tussentijdse beëindiging, geschiedt
schriftelijk dan wel elektronisch;
3. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake uitsluitend een (deel)examen of een
EVC-traject geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling:
a. annulering voor aanvang geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;
b. bij annulering tot zes weken voor aanvang bent u de administratiekosten verschuldigd
met een maximum van € 50,-. Bij zogeheten computer based examens
bedraagt deze termijn twee weken voor aanvang;
c. bij latere annulering bent u de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.
Tenzij de redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden lager is, in welk geval
u deze lagere vergoeding in rekening zal worden gebracht. De hoogte van de vergoeding zal
op uw verzoek door Wilde Kastanje worden onderbouwd.
4. Bij afstandsonderwijs is, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en na afloop van
de bedenktijd, annulering mogelijk doch u blijft verplicht om de overeengekomen prijs
volledig te voldoen. Tenzij de redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden
lager is, in welk geval u deze lagere vergoeding in rekening zal worden gebracht.
De hoogte van de vergoeding zal op uw verzoek door Wilde Kastanje worden onderbouwd.
Opleidingen in abonnementsvorm kunnen na de overeengekomen abonnementsperiode
in het geval van automatische verlenging kosteloos worden opgezegd met een opzegtermijn
van maximaal één maand.
5. Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand met betrekking
tot een educatieve dienst heeft u het recht de overeenkomst zonder opgave van
redenen te ontbinden. Indien Wilde Kastanje niet alle wettelijk verplichte gegevens heeft
verstrekt, waaronder die bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedraagt deze termijn veertien
dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf maanden na het
sluiten van de overeenkomst.
6. Bij een overeenkomst op afstand die hoofdzakelijk betrekking heeft op de koop van lesmateriaal
heeft u een termijn van veertien dagen waarbinnen u de overeenkomst zonder
opgaaf van redenen kunt ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag
van ontvangst van het lesmateriaal. Indien het lesmateriaal echter periodiek wordt geleverd,
zoals bij regelmatige aanvullingen van Syllabi of bij boekenpakketten per jaar of
semester, dan eindigt de bedenktijd veertien dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na
ontvangst van het eerste lesmateriaal. Indien Wilde Kastanje niet alle wettelijk verplichte
gegevens heeft verstrekt, waaronder die bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedragen deze
termijnen veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf
maanden na de ontvangst van het lesmateriaal.
7. Wilde Kastanje stelt aan u een formulier beschikbaar voor de genoemde ontbinding van
de overeenkomst. U bent niet verplicht dit formulier daartoe te gebruiken.
8. Met inachtneming van het bepaalde in lid 9, heeft u in geval van ontbinding overeenkomstig
lid 5 en 6 recht op kosteloze terugbetaling van wat u al hebt betaald. Wilde Kastanje
betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de ontbinding
terug.
9. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 5 en 6 dient u het (eventueel) ontvangen
lesmateriaal van Wilde Kastanje zo spoedig mogelijk aan Wilde Kastanje terug te zenden.
Wilde Kastanje is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor uw rekening te
laten komen. Het terugzenden geschiedt voor uw risico. Lesmateriaal dat op een elektronische
gegevensdrager is aangeboden en waarvan het zegel van de verpakking is verbroken,
kan niet worden geretourneerd en de prijs ervan moet volledig door u aan Wilde
Kastanje worden voldaan.
10. Indien u een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit lid 5 en 6 wordt, zonder dat u een boete bent verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening
als betalingsregeling van Wilde Kastanje aan u van rechtswege ontbonden.
11. De educatieve dienst kan tijdens de bedenktijd alleen beginnen op uw uitdrukkelijke
verzoek. In dergelijke gevallen behoudt u het recht op ontbinding van de overeenkomst
conform lid 2. Als u in zo’n geval de overeenkomst binnen de bedenktijd ontbindt, dan
bent u een evenredig deel van de prijs van de educatieve dienst aan Wilde Kastanje verschuldigd.
12. Indien de educatieve dienst voor het overgrote deel wordt aangeboden door middel van
een elektronische (leer)omgeving, dan eindigt het recht op ontbinding bij aanvang van
de educatieve dienst, mits:
a. u er van tevoren uitdrukkelijk mee hebt ingestemd dat de uitvoering kan beginnen
voor het einde van de ontbindingstermijn en dat u verklaart afstand te doen van
uw recht van ontbinding, en
b. Wilde Kastanje de sub a bedoelde verklaring aan u heeft bevestigd.

ARTIKEL 6 – AUTEURSRECHTEN
Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle
door Wilde Kastanje verstrekte zaken, zoals boeken, proefexamens, readers en software
rusten auteursrechten van Wilde Kastanje of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken
mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van Wilde Kastanje worden
vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en /of op andere wijze ter kennis van derden worden
gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding als
nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of
onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Wilde Kastanje. De
copyright / eigendomsrechten op de cursus berusten volledig bij Wilde Kastanje.

ARTIKEL 7 – PRIJSWIJZIGINGEN
1. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang
van de educatieve dienst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de
overeengekomen prijs.
2. U heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten
van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst de prijs wordt
verhoogd.
3. Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

ARTIKEL 8 – LEVERING
1. Lesmateriaal
a. Wilde Kastanje levert het lesmateriaal tijdig aan u. Onder tijdige levering wordt
mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische
wijze wordt aangeboden.
b. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs is de maximale levertijd 30 dagen,
tenzij anders wordt overeengekomen. Indien deze levertijd wordt overschreden,
kunt u zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden.
c. Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt onmiddellijk door Wilde Kastanje
vervangen zonder kosten voor u.
2. Correctiewerk
a. U wordt geïnformeerd over de termijn waarbinnen ingezonden opdrachten of
toetsen worden gecorrigeerd.
b. Het tijdstip van het terugontvangen van correcties moet in redelijke verhouding
staan tot het tijdstip van aanvang van het vervolg van het onderwijs respectievelijk
van een eventuele herkansing.

ARTIKEL 9 – CONFORMITEIT EN NIET-NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. De educatieve dienst en het geleverde lesmateriaal moeten voldoen aan uw redelijke
verwachting. Indien u uw verplichtingen niet nakomt dan is Wilde Kastanje bevoegd haar
verplichtingen op te schorten. Indien Wilde Kastanje haar verplichtingen niet nakomt mag u
uw verplichtingen opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting
slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
2. Wilde Kastanje heeft het recht van terughouding (retentie) als u tekortschiet in de voldoening
van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet
rechtvaardigt.
3. Als één van de partijen in verzuim is met het nakomen van de overeenkomst, is de wederpartij
bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe
betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

ARTIKEL 10 – BETALING
1. Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Wilde
Kastanje aangegeven bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, of betaling
door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. Contant betalen
is in overleg ook mogelijk.
2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet u – met inachtneming van het bepaalde
in lid 3 – betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst
zijn vastgesteld.
3. Betaling van de educatieve dienst vindt plaats vóór het moment dat de opleiding van
start gaat. Wilde Kastanje mag van u verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 10 werkdagen
vóór de dag van aanvang van de educatieve dienst, zoals bedoeld in artikel 3 lid 3
sub a, is voldaan.
4. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs moet betaling uiterlijk geschieden ten tijde
en ter plaatse van de aflevering. U kan door Wilde Kastanje tot vooruitbetaling van ten
hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht.

ARTIKEL 11 – NIET-TIJDIGE BETALING
U bent in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Wilde Kastanje zendt na het
verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft u de gelegenheid
binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
a. Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, stuurt Wilde Kastanje
u een herinnering. U krijgt alsnog 14 dagen de tijd om te betalen.
b. Als u na het verstrijken van deze termijn niet heeft betaald, is Wilde Kastanje
gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te
brengen en de buitengerechtelijke incassokosten.
c. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot
€ 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende
€ 5.000,- met een minimum van € 40,-.
d. Wilde Kastanje kan ten voordele van u afwijken van genoemde bedragen en percentages.

ARTIKEL 12 – OPSCHORTEN
Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 15 en 16 bepaalde,
zal Wilde Kastanje het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.

ARTIKEL 13 – AANSPRAKELIJKHEID VAN WILDE KASTANJE
Voor zover Wilde Kastanje toerekenbaar tekortschiet en u daardoor schade lijdt, is de
aansprakelijkheid van Wilde Kastanje voor schade die niet het gevolg is van letsel-, doodof
zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade. De aansprakelijkheid van Wilde
Kastanje voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt. De aansprakelijkheid
strekt zich uit tot personen in dienst van Wilde Kastanje, dan wel aan personen die
door haar zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 14 – VERTROUWELIJKHEID
Door u verstrekte informatie wordt door Wilde Kastanje, diens personeel en/of voor haar
werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Wilde Kastanje conformeert zich aan de geldende
privacywetgeving.

ARTIKEL 15 – VRAGEN EN KLACHTEN
1. Wilde Kastanje heeft de intentie de vraag of de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle
tevredenheid te beantwoorden. Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve
aard of over de inhoud van de opleiding is Wilde Kastanje telefonisch en per
e-mail bereikbaar. Deze vragen of klachten worden door Wilde Kastanje binnen tien werkdagen
beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een
langere verwerkingstijd vragen, worden door Wilde Kastanje per omgaande beantwoord
met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten.
2. Wilde Kastanje doet er uiteraard alles aan om fouten in uw studiepakket en de verzending
daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan binnen
tien dagen na ontvangst van het pakket. Een klacht moet tijdig, volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij Wilde Kastanje. Klachten die niet binnen 2 maanden
zijn ingediend zijn niet ontvankelijk. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden
opgelost ontstaat een geschil dat in aanmerking komt voor de geschillenregeling van
artikel 16.

ARTIKEL 16 – GESCHILLENREGELING
1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend
recht het recht van een ander land van toepassing is.
2. Geschillen tussen u en Wilde Kastanje over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten
met betrekking tot de door Wilde Kastanje te leveren of geleverde diensten
en zaken kunnen zowel door u als door Wilde Kastanje aanhangig worden gemaakt bij De
Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, meer informatie is te vinden op:
www.degeschillencommissie.nl.
3. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien u de klacht
eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij Wilde Kastanje heeft ingediend en dit
niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
4. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig
het bepaalde in artikel 15 bij De Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Wanneer u een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie, is Wilde Kastanje aan deze
keuze gebonden.
7. Wanneer Wilde Kastanje een geschil wil voorleggen aan De Geschillencommissie, moet zij
u eerst schriftelijk vragen om binnen 5 weken uit te spreken of u daarmee akkoord gaat.
Wilde Kastanje dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde
termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het
voor haar geldende reglement. De beslissing van De geschillencommissie gebeurt in de
vorm van een bindend advies.
9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke
geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de student, vinden de bepalingen
uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.

ARTIKEL 17 – NAKOMINGGARANTIE
1. De NRTO staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van De Geschillencommissie
Particuliere Onderwijsinstellingen door zijn leden, tenzij het lid het bindend
advies binnen twee maanden na de verzending daarvan ter vernietiging aan de rechter
voorlegt.
2. De NRTO verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling
nemen van het geschil door u is voldaan aan de innamevereisten (betaling
klachtengeld, ontvangst ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting),
van één van de volgende situaties sprake is:
– aan het lid is surseance van betaling verleend, of
– het lid is failliet verklaard, of
– de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd.
Bepalend voor deze laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het
Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan de NRTO aannemelijk kan
maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.
3. De garantstelling door de NRTO is beperkt tot € 5000,- per bindend advies. De NRTO
verstrekt deze garantstelling onder de voorwaarde dat u op deze garantie een beroep
doet, en dat u vordering op grond van het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde
bedrag aan de NRTO overdraagt (cedeert) gelijktijdig met de honorering van uw beroep
op de nakomingsgarantie.
Voor het meerdere heeft de NRTO een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat
het lid het bindend advies nakomt.

ARTIKEL 18 – WIJZIGING
De NRTO zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met De Consumentenbond.

CONTACTGEGEVENS
Wilde Kastanje Training & Opleiding
Goilberdingerstraat 2
4101 BP Culemborg
0345-524704
info@wildekastanje.nl
www.wildekastanje.nl