Voorwaarden consumenten

INSCHRIJF VOORWAARDEN VOOR TRAINING OP OPEN INSCHRIJVING

Incompany | Open inschrijvingen

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
1. Inschrijfvoorwaarden: deze algemene voorwaarden voor het inschrijven voor trainingen bij de Wilde Kastanje Training & Opleiding.

2. Wilde Kastanje Training & Opleiding: Wilde Kastanje Training & Opleiding Vof is gevestigd te Culemborg, Goilberdingerstraat 2, 4101 BP Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 01098326.

3. Klant: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst van Wilde Kastanje wil afnemen of heeft afgenomen, en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, verder in deze voorwaarden genoemd als ‘u’.

4. Inschrijving: de overeenkomst die gesloten wordt nadat het inschrijfformulier op de website door de klant is ingevuld en verstuurd.

5. Deelnemer: persoon die bij de inschrijving opgegeven is om te gaan deelnemen aan een training. Dit is niet per definitie dezelfde persoon als de klant.

6. Deelnamekosten: het verschuldigde bedrag voor deelname aan een training, per deelnemer.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van Wilde Kastanje Training & Opleiding zijn de inschrijfvoorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2 lid 2.

2. Afwijkingen van de inschrijfvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen u en Wilde Kastanje Training & Opleiding zijn overeengekomen.

3. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de inschrijfvoorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zal Wilde Kastanje Training & Opleiding met u het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is, en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

4. Onder schriftelijk wordt in deze inschrijfvoorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of informatie op de website).

ARTIKEL 3: AANBOD

1. Wilde Kastanje Training & Opleiding brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk uit, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend via de website www.wildekastanje.nl.

2. Het aanbod bevat een omschrijving van de inhoud van de training, waaronder in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
a. de wijze van uitvoering van de training;
b. op welke data de training plaatsvindt;
c. voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de training deel te mogen
nemen;
d. de deelnamekosten;
e. de wijze van betaling;
f. de tijdsinvestering voor deelnemers;

3. Deze inschrijfvoorwaarden worden voorafgaand aan de totstandkoming van de inschrijving nadrukkelijk aan u bekendgemaakt.

4. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 3 omvat het aanbod bij een overeenkomst
op afstand bovendien de volgende gegevens:
a. de identiteit en het adres van Wilde Kastanje Training & Opleiding, inclusief het bezoekadres van de vestiging;
b. uw recht de inschrijving binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 4, evenals het recht van Wilde Kastanje Training & Opleiding om in dat geval de directe kosten van het terugzenden van lesmateriaal overeenkomstig artikel 4 lid 3 voor uw rekening te laten komen.

ARTIKEL 4: HERROEPINGSRECHT

1. Er geldt een bedenktijd van 14 dagen (herroepingsrecht) vanaf het moment dat Wilde Kastanje Training & Opleiding de inschrijving aan u bevestigd heeft.

2. U maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode via e-mail hierover contact op te nemen met Wilde Kastanje Training & Opleiding.

3. Na verzending van de herroeping hebben deelnemers nog 14 dagen om het ontvangen lesmateriaal te terug te sturen. De kosten voor het terugsturen zijn voor uw rekening.

ARTIKEL 5: ANNULERING VOOR AANVANG

1. U kunt een inschrijving te allen tijde annuleren of tussentijds beëindigen, maar zal in een aantal, in dit artikel bepaalde, gevallen niet kosteloos zijn. Annulering en tussentijdse beëindiging dient schriftelijk via e-mail plaats te vinden. De annulering of tussentijdse beëindiging is definitief zodra u van Wilde Kastanje Training & Opleiding schriftelijk bevestiging heeft ontvangen.

2. Als het aantal aanmeldingen voor een bepaalde training naar het oordeel van Wilde Kastanje Training & Opleiding onvoldoende is, staat het Wilde Kastanje Training & Opleiding vrij om met u overeen te komen dat de betreffende training in een andere uitvoering (bijvoorbeeld online), of op een andere trainingslocatie en/of op andere data dan de bij inschrijving aangegeven data, zal worden gevolgd. Indien Wilde Kastanje Training & Opleiding met u geen overeenstemming bereikt over deze wijziging(en), dan heeft u het recht de inschrijving kosteloos te annuleren.

3. Na afloop van de bedenktijd na inschrijven geldt de hieronder genoemde annuleringsregeling en tussentijdse beëindigingsregeling. U betaalt dan een redelijke vergoeding voor de reeds verrichte administratieve werkzaamheden. Voor de volledigheid treft u hieronder een overzicht aan van deze kosten als percentage van de overeengekomen inschrijvingskosten per deelnemer.

ANNULERING VOOR AANVANG

4. Vóór aanvang van een training heeft u het recht de inschrijving voor één of meerdere deelnemers te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. De geplande aanvangsdatum van de training geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 5.

5. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 4 (en er geen sprake is van een ontbinding door uzelf binnen de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 4) is Wilde Kastanje Training & Opleiding gerechtigd om bij u in rekening te brengen (i) lesmateriaal dat niet op tijd in onbeschadigde staat aan Wilde Kastanje Training & Opleiding is geretourneerd en (ii) een gedeelte van de deelnamekosten, conform de volgende staffel:

a. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de
training: 20% van de deelnamekosten;
b. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de training:
30% van de deelnamekosten;
c. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de training: 50% van de
deelnamekosten.

ARTIKEL 6: TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

1. De inschrijving kan na aanvang van de training uitsluitend schriftelijk door u worden beëindigd.

2. Als u na aanvang van de training de inschrijving tussentijds beëindigt overeenkomstig artikel 6 lid 1, dan bent u een redelijke vergoeding aan Wilde Kastanje Training & Opleiding verschuldigd, waarbij aansluiting wordt gezocht bij artikel 7:411 BW.

3. De redelijke vergoeding bestaat uit (i) de deelnamekosten voor het tot het moment van de tussentijdse beëindiging reeds door Wilde Kastanje Training & Opleiding verzorgde onderwijs, (ii) 50% van de totale deelnamekosten (als opstartkosten) (iii) de kosten voor lesmateriaal dat niet op tijd onbeschadigd aan Wilde Kastanje Training & Opleiding is geretourneerd.

4. Als u de inschrijving tussentijds beëindigt vanwege een ernstige ziekte of calamiteit, als gevolg waarvan een deelnemer niet in staat is om de training te vervolgen, dan kunt u Wilde Kastanje Training & Opleiding schriftelijk gemotiveerd verzoeken om aanpassing van de door Wilde Kastanje Training & Opleiding vastgestelde redelijke vergoeding, waarbij geldt dat Wilde Kastanje Training & Opleiding bewijs kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins.

5. Bij het overlijden van de deelnemer eindigt de overeenkomst onmiddellijk en vervalt de resterende betalingsverplichting.

ARTIKEL 7: AANWEZIGHEID

1. Een training bij Wilde Kastanje Training & Opleiding met succes afronden vereist dat deelnemers op alle trainingsdagen 100% aanwezig zijn.

2. Wanneer bij een training een certificaat verstrekt wordt, geldt als voorwaarde hiervoor het in artikel 7 lid 1 bepaalde.

ARTIKEL 8: WIJZIGING UITVOERING

1. Wilde Kastanje Training & Opleiding voert trainingen uit op fysieke trainingslocaties in verschillende regio’s in Nederland en online (bijvoorbeeld via een online-platform als Zoom).

2. Bij het inschrijven voor een training kiest u voor een uitvoering.

3. Als vanwege een situatie van overmacht de door u gekozen uitvoering geen doorgang kan vinden, zal Wilde Kastanje Training & Opleiding deelnemers de mogelijkheid bieden om de training via een andere uitvoering te (ver)volgen.

4. Als binnen 12 maanden vanaf het moment dat de situatie zich voordoet zoals beschreven in artikel 8 lid 3 geen overeenstemming bereikt kan worden over de gewijzigde uitvoering van de training als bedoeld in artikel 8 lid 3, zal de inschrijving door Wilde Kastanje Training & Opleiding ontbonden worden en 50% van de deelnamekosten aan u worden terugbetaald.

ARTIKEL 9: DEELNAMEKOSTEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

1. De actuele deelnamekosten voor trainingen in het aanbod vindt u op de website van Wilde Kastanje Training & Opleiding, www.wildekastanje.nl.

2. Deelnamekosten kunnen alleen via bankoverschrijving o.v.v. het nummer van de factuur die u heeft ontvangen worden overgemaakt.

3. Het totaalbedrag dat op de factuur vermeld staat zal volledig ineens, betaald moeten worden.

4. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. Wilde Kastanje Training & Opleiding hanteert een betalingstermijn van 30 dagen.

5. Als u het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald,stuurt Wilde Kastanje Training & Opleiding u een betalingsherinnering waarin u de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 15 dagen na ontvangst van die herinnering te betalen. Indien u niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

6. Indien u na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald heeft, zal Wilde Kastanje Training & Opleiding invorderingskosten en wettelijke rente in rekening brengen conform de toepasselijke wettelijke regelgeving. Bij niet-tijdige betaling zal Wilde Kastanje Training & Opleiding de vordering uit handen geven aan een incassobureau.

7. Indien u overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 5 in verzuim bent, heeft Wilde Kastanje Training & Opleiding het recht om de inschrijving te ontbinden. In dat geval dient u een redelijke vergoeding aan Wilde Kastanje Training & Opleiding te betalen die wordt berekend conform het bepaalde in artikel 6 lid 3 en lid 4 (redelijke vergoeding bij tussentijdse beëindiging).

8. U blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van uw betalingsverplichting inzake de deelnamekosten, ook indien u bij inschrijving heeft aangegeven dat (bijvoorbeeld) uw werkgever de betaling van de deelnamekosten op zich heeft genomen.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID WILDE KASTANJE 

In het geval u schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Wilde Kastanje Training & Opleiding in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade, bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet, is derhalve uitgesloten). Daarnaast is de omvang van de schadevergoedingsverplichting beperkt tot de deelnamekosten die door u zijn voldaan. De schadevergoedingsverplichting van Wilde Kastanje Training & Opleiding gaat het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Wilde Kastanje Training & Opleiding door de verzekeraar van Wilde Kastanje Training & Opleiding onder geen beding te boven.

1. Wilde Kastanje Training & Opleiding is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de training. Hieronder valt onder andere: de informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door de trainer of via het lesmateriaal, de brochure, informatie op de website of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een training.

2. Wilde Kastanje Training & Opleiding is niet aansprakelijk indien u de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.

3. De aansprakelijkheid van Wilde Kastanje Training & Opleiding strekt zich uit tot alle personen waarvoor Wilde Kastanje Training & Opleiding verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van Wilde Kastanje Training & Opleiding, of die door Wilde Kastanje Training & Opleiding zijn aangesteld voor de uitvoering van de inschrijving).

ARTIKEL 11: UITVAL TRAINER

1. Bij ziekte en/of verhindering van een trainer doet Wilde Kastanje Training & Opleiding er alles aan om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Indien gelijkwaardige vervanging niet mogelijk blijkt, zal Wilde Kastanje Training & Opleiding deelnemers hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen, en een alternatieve datum voorstellen waarop de training of het trainingsonderdeel alsnog zal worden uitgevoerd.

2. In geval van ziekte en/of verhindering van een trainer heeft u geen recht op een (schade-)vergoeding.

3. U kunt niet (i) kosteloos een training of een trainingsonderdeel annuleren vanwege de uitval van een trainer, of (ii) de inschrijving tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een trainer zonder de redelijke vergoeding verschuldigd te zijn.

ARTIKEL 12: KLACHTENPROCEDURE

1. Klachten over de training of de organisatie daarvan kunnen door u of door de deelnemer binnen 8 dagen na het ontstaan, maar niet later dan 2 maanden na het afronden van een training schriftelijk bij Wilde Kastanje Training & Opleiding worden gemeld.

2. Zorg ervoor dat u de klachtenregeling goed heeft gelezen voordat u een klacht indient. Meer informatie over de klachtenregeling van Wilde Kastanje Training & Opleiding vindt u op de website, https://www.wildekastanje.nl/beleid/klachtenregeling/

ARTIKEL 13: LESMATERIAAL

1. Wilde Kastanje Training & Opleiding doet er alles aan om fouten in het lesmateriaal en de verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan binnen 10 dagen na ontvangst van het pakket.

ARTIKEL 14: PERSOONSGEGEVENS

1. Tijdens de inschrijvingsprocedure wordt u verzocht om een aantal persoonsgegevens van deelnemers in te vullen. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens.

2. Zodra deelnemers hun deelnamebestiging via e-mail hebben ontvangen, kunnen zij een aantal persoonsgegevens aanvullen en controleren. Als deze onjuist zijn, kunnen zij aan Wilde Kastanje Training & Opleiding wijzigingen doorgeven. De verantwoordelijkheid voor het tijdig en correct laten aanpassen van uw persoonsgegevens berust te allen tijde bij u of de betreffende deelnemer. Wilde Kastanje Training & Opleiding draagt geen verantwoordelijkheid voor consequenties voortvloeiend uit het niet tijdig aanpassen van persoonsgegevens.

3. Wilde Kastanje Training & Opleiding verwerkt alle aan haar verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG, zoals ook verder uitgewerkt in de privacyverklaring van Wilde Kastanje Training & Opleiding, https://www.wildekastanje.nl/beleid/privacybeleid/

ARTIKEL 15: SCHORSING

1. De directie van Wilde Kastanje Training & Opleiding behoudt zich het recht voor deelnemers in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of verwijderen. Dit geldt onder andere voor deelnemers die frauduleuze handelingen plegen, zich niet gedragen volgens de sociale norm of de online gedragsregels, en/of zich agressief of gewelddadig gedrag aanmeten in communicatie, zowel telefonisch als digitaal of in persona.

ARTIKEL 16: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Wilde Kastanje Training & Opleiding verstrekte en behandelde lesmateriaal liggen bij Wilde Kastanje Training & Opleiding. Niets uit het verstrekte opleidingsmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Wilde Kastanje Training & Opleiding, behoudens het op de website publiekelijk gedeelde opleidingsmateriaal.

ARTIKEL 17: WIJZIGING VOORWAARDEN

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen de inschrijfvoorwaarden door Wilde Kastanje Training & Opleiding worden gewijzigd. Wilde Kastanje Training & Opleiding zal wijzigingen minimaal twee weken voor de ingangsdatum publiceren op de website. Indien een wijziging tot gevolg heeft dat u een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie verschilt, dan heeft u de bevoegdheid de inschrijving te ontbinden vanaf de datum dat de gewijzigde inschrijfvoorwaarden in werking treden.

ARTIKEL 18: TOEPASSELIJK RECHT, KLACHTEN EN GESCHILLEN

1. Op de inschrijfvoorwaarden en de inschrijving is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Wanneer een klant van mening is dat Wilde Kastanje Training & Opleiding niet volgens haar Algemene Voorwaarden Consument heeft gehandeld kan het geschil aanhangig gemaakt worden bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen. Voor meer informatie: www.degeschillencommissie.nl

3. Wilde Kastanje Training & Opleiding en de klant zullen zich tot het uiterste inspannen om een geschil in onderling overleg te beslechten. Er kan pas een klacht bij De Geschillencommissie worden ingediend als de interne klachtenprocedure van Wilde Kastanje Training & Opleiding is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid.

CONTACTGEGEVENS

Wilde Kastanje Training & Opleiding
Goilberdingerstraat 2
4101 BP Culemborg
0345-524704
info@wildekastanje.nl
www.wildekastanje.nl