Klachtenregeling

Wilde Kastanje streeft ten alle tijden naar top kwaliteit bij al haar activiteiten. Mocht desondanks een opdrachtgever of een individuele professional niet tevreden zijn met de door Wilde Kastanje geleverde diensten, dan zal Wilde Kastanje zich inspannen om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kan de opdrachtgever of individuele professional besluiten een klacht in te dienen.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Wilde Kastanje. Klagen binnen twee maanden is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever zijn of haar rechten ter zake verliest.

Wilde Kastanje beantwoordt binnen een termijn van 10 werkdagen de klacht, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Binnen 4 weken handelen wij de klacht af. Klachten die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 2 werkdagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat in aanmerking komt voor een geschillenregeling.

Voor de zakelijke markt kan het geschil voorgelegd worden aan de Commissie van Kwaliteitshandhaving van NRTO.

Wanneer een zakelijke opdrachtgever van mening is dat Wilde Kastanje niet volgens de Gedragscode Beroep en Bedrijf 2021 van NRTO of haar Algemene Voorwaarden incompany heeft gehandeld kan een klacht worden ingediend bij deze commissie. De contactgegevens en werkwijze van de Commissie van Kwaliteitshandhaving zijn te vinden op www.nrto.nl.

Wanneer een individuele professional als opdrachtgever van mening is dat Wilde Kastanje niet volgens haar Algemene Voorwaarden consument heeft gehandeld kan het geschil aanhangig gemaakt worden bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen. Meer informatie is te vinden op:  www.degeschillencommissie.nl.

Het oordeel van de Commissie van Kwaliteitshandhaving of van de Geschillencommissie is bindend voor Wilde Kastanje. Eventuele consequenties zullen snel worden afgehandeld.

Er kan pas een klacht bij de Commissie van Kwaliteitshandhaving of De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen worden ingediend als de interne klachtenprocedure van Wilde Kastanje is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid.

Klachten en de wijze van afhandelen van de klachten worden geregistreerd en worden gedurende minimaal 1 jaar bewaard.

Vanzelfsprekend gaat Wilde Kastanje ook tijdens een klachtenprocedure vertrouwelijk om met de informatie.

Een klacht kan gericht worden aan Roos Heuff: info@wildekastanje.nl