Klachtenregeling

Wilde Kastanje streeft ten alle tijden naar de hoogst haalbare kwaliteit bij al haar activiteiten. Mocht desondanks een opdrachtgever niet tevreden zijn met de door Wilde Kastanje geleverde diensten, dan zal Wilde Kastanje zich inspannen om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kan de opdrachtgever besluiten een klacht in te dienen.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Wilde Kastanje. Klagen binnen twee maanden is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebbendat de opdrachtgever zijn of haar rechten ter zake verliest.

Wilde Kastanje beantwoordt binnen een termijn van 10 werkdagen de klacht, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Klachten die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden zo snel mogelijk en in ieder geval binnen enkele werkdagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat voorgelegd kan wordenaan de Commissie van Kwaliteitshandhaving van NRTO.

Wilde Kastanje maakt voor haar klachtenregeling gebruik van de Commissie van Kwaliteitshandhaving van NRTO. Wanneer een opdrachtgever van mening is dat Wilde Kastanje niet volgens de Gedragscode Beroep en Bedrijf 2015 van NRTO of haar Algemene Voorwaarden heeft gehandeld kan een klacht worden ingediend bij deze commissie.

Er kan pas een klacht bij de Commissie van Kwaliteitshandhaving gedaan worden als de interne klachtenprocedure van Wilde Kastanje is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid.

De contactgegevens en werkwijze van de Commissie van Kwaliteitshandhaving zijn te vinden op www.nrto.nl.

Vanzelfsprekend gaat Wilde Kastanje ook tijdens een klachtenprocedure vertrouwelijk om met de informatie. Een klacht kan gericht worden aan Roef Mensink: roef@wildekastanje.nl